Privacyverklaring

Bij het verlenen van de diensten bij Feet your health worden uw persoonsgegevens verwerkten. Om u te informeren hoe Feet your health met uw persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Feet your health, eenmanszaak, KvK nummer: 76970132 Bozenhoven 93 H, 3641 AD Mijdrecht
Telefoonnummer: 0624162493 Emailadres: info@feetyourhealth.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Feet your health verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Werkervaring
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen/ consultverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
Feet your health verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject/behandeltraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject/coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Zoals overleg met de huisarts of andere zorgprofessionals die bij uw betrokken zijn. Indien persoonsgegevens worden besproken op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de regels van de WGBO, dossiers worden 20 jaar bewaard.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Feet your health vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van MijnDiad. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u een verzoek doen voor overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Liselotte van der Zant
Bozenhoven 93 H, 3641 AD Mijdrecht
Telefoonnummer: 0624162493 Emailadres: info@feetyourhealth.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten aan Feet your health. Mocht u er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24/12/2022.

Terug naar boven